Het ritueel van de Vijf Makara's

Het ritueel van de Vijf Makara's is zeer oud en komt in allerlei stromingen binnen de Oosterse Tantra aan de orde. Toch is het in het Westen betrekkelijk onbekend. Het Ritueel van de de Vijf Zinnen geniet daarentegen wel ruime bekendheid.

Van Lysebeth heeft in zijn boek Tantra - een andere visie op leven en seks het ritueel van de Vijf Makara's voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. In de tekst hieronder zal herhaaldelijk naar dit boek verwezen worden.

Oorsprong van het ritueel

Op Internet is veel te vinden over het ritueel. Zoek bijvoorbeeld bij Google op 'five makaras' en je krijgt heel veel verwijzingen. Een kleine selectie:

Gezien de menukaart die hoort bij het ritueel (rundvlees, alcohol) is het ritueel waarschijnlijk van voor-hindoeïstische herkomst, dus uit de tijd van de Harappa-beschaving, die algemeen wordt gezien als de oorspronkelijke bron van Tantra. Typerend is dat de vis bij de Harappans voorkomt als schriftteken en ook door hen werd gegeten. Sommige teksten noemen ook mensenvlees als ingrediënt van de Vijf Makara's. Dit betekent niet dat daadwerkelijk mensenvlees werd gegeten. Mensenvlees is aanwezig op het ritueel in de vorm van de deelnemers zelf, die bedenken dat zij uiteindelijk na hun dood en begrafenis door de wormen 'gegeten' zullen worden. Veder consumeren de deelnemers ook elkaar, in de Maïthuna (of geslachtsverkeer).

Kenmerken van het ritueel

Het ritueel van de Vijf Makara's is niet gemakkelijk. Dat heeft meerdere redenen.

Ten eerste komt ook de dood aan de orde. Omdat je niet kan leven zonder dood, en er geen dood is zonder leven. Ook zullen we zien dat het begin en het einde van het leven, en zelfs het unieke van het Ik, moeilijk precies is vast te stellen. Tenslotte wordt gekeken naar verschillende tijdsbegrippen.

De tweede reden waarom dit ritueel als moeilijk wordt ervaren is de gehanteerde benadering van Tantra naar zijn manier van denken, zijn wereldbeeld of hoe je het ook wilt noemen. Deze benadering via het verstand past ook binnen Tantra, naast de technieken die zich meer richten op het lichamelijke niveau, het emotionele niveau, enzovoort. De één zal die benadering meer kunnen gebruiken dan de ander. De verstandelijke benadering kan je in staat stellen om heel snel in een meditatieve toestand te komen. Verondersteld natuurlijk dat je dit reeds eerder hebt ervaren.

In de moderne Tantra zie je vaak een anti-verstandelijke benadering, die overeenkomt met de weerzin van New Age tegen het westerse rationalisme. Westerse mensen kunnen inderdaad 'teveel in hun hoofd zitten'. Je verstand is echter naar Oosterse opvattingen evengoed een voertuig op weg naar de Verlichting als het lichaam. Je moet wel leren je verstand op die manier te gebruiken. Wanneer je veel in je hoofd zit, is dat des te belangrijker. Tantra is niet je verstand uitschakelen en je gedrag uitsluitend laten bepalen door een seksuele beleving op dierlijk niveau. Het failliet van de Bhagwan-commune in Poona, India, met zijn groepsseksorgieeën toont dit duidelijk aan. Tantra heeft 5000 jaar geleden de seksuele beleving op een spiritueel niveau gebracht. De 'dierlijke' seksuele energie wordt door Tantra met technieken op allerlei niveau, zowel lichamelijk, emotioneel, verstandelijk, enz., gericht op het spirituele vlak. Het past niet binnen Tantra om denkbeeldige schotjes aan te brengen tussen lichaam en geest, emotie en verstand, enzovoort.

Op de derde plaats maken we gebruik van symbolen en symbolische handelingen of riten. Die zijn niet uniek voor Tantra. Het kan echter gebeuren dat de Vijf Makara's een deelnemer doen denken aan kerkelijke rituelen. Bedenk dat riten overal zijn, op vergaderingen, bij het ontbijt, in het echtelijk bed, enzovoort. Het gaat nu echter om een specifiek Tantrische rite. Misschien stoor je je aan het vermeend religieuze karakter daarvan, bijvoorbeeld omdat het gaat over goden. Je kan de goden zien als prachtige projecties van de menselijke geest. Tantra zoekt vanouds de goden in de mens zelf. God is de mens zoals hij of zij eigenlijk is. Het is dit specifiek Tantrische aspect dat in de rite naar voren komt, niet god of goden volgens allerlei godsdiensten. Tantra staat open voor aanhangers van alle godsdiensten, voor niet-godsdienstigen, voor ongelovigen en voor atheïsten. Soms zijn aanpassingen nodig. Sommige christenen mogen bijvoorbeeld niets met chakra's en visualisaties doen. Maar wie star vasthoudt aan zijn geloof (of ongeloof) en/of een sterke weerzin heeft tegen godsdienstigheid, zal vaak moeite hebben met Tantra. Het is natuurlijk voor je ontwikkeling heel goed om een eventuele weerzin tegen riten te onderzoeken.

Het gebruik van symbolen, symbolische handelingen en riten heeft een groot voordeel boven het gebruik van het gesproken en geschreven woord. Zodra de betekenis duidelijk is, wordt de inhoud onmiddellijk overgedragen, of beter gezegd, uit het geheugen opgeroepen. De eerste keer dat een ritueel wordt opgevoerd, moet de betekenis daarvan zeer uitgebreid uitgelegd worden. Bij herhaling komt de betekenis echter pijlsnel tevoorschijn, en kan het ritueel op een meer innerlijke en meditatieve wijze worden beleefd.

Tenslotte, de Vijf Makara's zijn wat minder direct zintuigelijk te ervaren als bijvoorbeeld het Ritueel van de Vijf Zinnen. Maar het hoeft toch niet allemaal gemakkelijk te zijn? Het Ritueel van de Vijf Zinnen is ook niet gemakkelijk trouwens. Er zitten betekenislagen in die de moeite van het ontdekken best waard zijn.

Indeling van het ritueel

Het aantal deelnemers is tussen de twee en de zestien. De recepten zijn voor twee personen beschreven.

De tekst hieronder geeft de tijdsvolgorde van de verschillende onderdelen van het ritueel aan. Dit is beschreven voor een ritueel dat voor deelnemers de eerste keer wordt opgevoerd. Het bevat dus veel teksten. De teksten kan je door één of meerdere deelnemers laten voorlezen, of in eigen woorden laten vertellen. Een deel van de teksten kan je ook tevoren laten lezen. Voel je vrij om een en ander aan te passen. Een belangrijke beslissing is natuurlijk wat je bij de Vijfde Makara - het seksueel verkeer - doet. In het Westen zijn ervaren Tantra-beoefenaren die een Chakra Puja kunnen houden, zeer zeldzaam. Maar je kan ook best het ritueel volgens de Tantra van de Rechterhand doen, dat wil zeggen zonder seks. Daartussenin zijn er zeer veel mogelijkheden. Hoe dan ook: geniet!

Het ritueel wordt het beste uitgevoerd in een omgeving waarin de verderop genoemde symbolische voorwerpen staan. Gebruik kaarslicht en brandt wierook. Draai gepaste muziek, New Age bijvoorbeeld of Indiase Raga's. De deelnemers zijn feestelijk en liefst luchtigjes gekleed. Zeker wanneer je oefeningen doet, kies je voor gemakkelijk zittende kleding.


 

Sacrale Tijd

Als inleiding op het ritueel kan je lezen wat Van Lysebeth op blz. 42/45 schrijft over lineaire tijd, cyclische tijd en sacrale tijd.

Hieronder een kortere tekst.

"In deze workshop beleven we de sacrale tijd. We kennen allemaal de lineaire tijd. Deze tijdsbeleving stelt de tijd voor als een rechte lijn die in de oneindigheid voortsuist van verleden naar toekomst. Klok en kalender geven aan waar we ons op de lineaire tijd bevinden. Vooruit moeten we ... jagen op weg naar ... de dood. Dit lineaire tijdsgevoel is een van de grootste stressfactoren in de moderne maatschappij.

De cyclische tijd is veel ouder. Zij wordt aangegeven door de stand van zon en maan en de wisseling der seizoenen. Deze tijd geldt voor agrarische samenlevingen, de dieren- en plantenwereld. De cyclische tijd bevat een herhalingselement. Er is geen verleden en geen toekomst, alleen herhaling volgens een vaste regelmaat.

De sacrale tijd is geen religieus begrip, ook al werken alle religies ermee. Door het gebruik van rituele voorwerpen en het verrichten van rituele handelingen, worden de lineaire en de cyclische tijd stopgezet. De riten verlopen namelijk al jarenlang op dezelfde manier. De rituele handelingen herhalen zich. Degenen die zich aan bepaalde riten overgeven, worden gelijk aan al degenen die in het verleden hetzelfde hebben gedaan en degenen die in de toekomst deze zelfde riten zullen uitvoeren. Alleen het rituele hier en nu bestaat. Voor Tantra is de sacrale tijd de enige werkelijke tijd.

Het leven is voortdurende schepping. Er is geen begin, geen einde, geen verleden en geen toekomst. Er is ook geen Nu als tijdsbegrip. Wanneer is nu? Nu ik dit zeg? Of zei? Deze seconde, milliseconde, of een fractie daarvan? Door het voltrekken van de Rite van de Vijf Makara´s, verrichten wij vanavond handelingen die Tantrabeoefenaren al duizenden jaren hebben verricht. Deze riten geven ons directe toegang tot de mysteries van leven en dood. We kijken naar rituele voorwerpen, waarvan de symbolische betekenis ons onmiddellijk tot bewustzijn zal komen. Daarmee zullen we doordringen tot ons innerlijke Zelf. Het kleine Ik-je van het gejacht en gejaag van alledag kunnen we voor even achter ons laten".


Afbeelding hieronder:
Zegel met eenhoornige godheid en Harappa-schrifttekens, bron: www.harappa.com. De eenhoorn wordt gezien als voorloper van Shiva, de Tantrische god van de (seksuele) energie. Een speculatie: Let op het linker schriftteken, dat naar de huidige inzichten als laatste werd gelezen. Het X-teken zou de betekenis kunnen hebben van de X-Asana, Janujugmasana, het Maïthunastandje dat reeds bekend is uit een pre-historische afbeelding op een vaas gevonden in Daimabad/Maharastra. Zie ook Van Lysebeth blz. 267.

shiva janujugmansanaHarappa

Het kan een bijzondere ervaring zijn om te bedenken dat het ritueel al vijfduizend jaar wordt opgevoerd!

Tantra komt waarschijnlijk voort uit collectieve vruchtbaarheidsriten die bekend zijn bij alle natuurvolkeren. Maar Tantra is veel meer dan vruchtbaarheidsriten. Tantra is voortgebracht door een oude beschaving, de Harappa beschaving, genoemd naar het plaatsje waar in de jaren 20 van de vorige eeuw de eerste opgravingen plaatvonden.

Vijfduizend jaar geleden, in het toen nog zeer vochtige klimaat van de rivierdalen van de Indus en de nu al lang opgedroogde Sarasvati, ontstond een beschaving die zich in leven hield met tuinbouw. Er ontstonden op gegeven moment landbouwoverschotten boven wat nodig is voor de consumptie. In kleine steden vestigden zich ambachtslieden, die b.v. goud smeedden en stenen polijstten. Vrouwen namen een sterke positie in. Deze beschaving kende een schrift, dat helaas tot op heden niet is ontcijferd. Er waren handelscontacten met de beschavingen in de rivierdalen van Tigrus en Eufraat. Er zijn daar zegels van de Harappans gevonden met afbeeldingen van o.a. een eenhoornige godheid, die als voorloper van Shiva wordt gezien.

In tegenstelling tot de steden van de patriarchale beschavingen elders in dezelfde periode, waren de steden van de Harappans gepland. De huizen werden in rechte lijnen langs straten gebouwd, die elkaar op een hoek van 90 graden kruisten. De steden werden regelmatig door overstromingen verwoest en volgens het grondplan herbouwd. De archeologen hebben zich verbaasd over het feit dat deze beschaving niet zoals elders grootse openbare gebouwen oprichtte of grote bouwwerken met een religieuze functie, of enorme, beelden van goden of heersers, liefst vergulde. De Harappans gebruikten hun edele metalen voor het versieren van de mensen, en ... de export! Ook de landbouwoverschotten en een deel van de visvangst werden geruild met producten van andere culturen. De stedenbouw is puur gericht op het welzijn van de bewoners. Zo is er een ontwikkeld rioleringsstelsel, een zeer yogi sealbelangrijke voorwaarde voor volksgezondheid. In de huizen zijn badinrichtingen, grote bassins omgeven door zuilengalerijen. Hier, dus in kleine kring, zouden zich riten afgespeeld hebben, getuige de gevonden kleine afbeeldingen van mensen, dieren, enzovoort. Er zijn ook geen aanwijzingen van een overheersing door priesters. Er bestaat wel een portret van een man (links), die een hoofdband voor zijn derde oog-chakra draagt. Uit kleitabletten, gevonden in de huizen, is afgeleid dat de Harappans yoga beoefenden (zie b.v. rechts hiernaast).

De Harappa-beschaving is waarschijnlijk door klimaatverandering en de daaropvolgende uitdroging ten einde gekomen. De laatste resten lijken te zijn opgeruimd door de Arische invasie vanuit het noorden. De Ariërs waren nomaden die vee hoedden. De Veda’s verhalen van deze invasie door het Heersersvolk en de daaropvolgende onderdrukking van de Harappans, die worden omschreven als demonen. De legeraanvoerders worden natuurlijk goden. Het kastenstelsel ontwikkelt zich steeds verfijnder. Degenen die zich niet onderwerpen, worden beschouwd als kasteloos en onaanraakbaar. Zij worden verbannen naar de omgeving van de crematiegronden. De Ariërs zijn erg bang voor de dood en verbranden hun doden in tegenstelling tot de overwonnenen die hun doden begraven.

Tantra handhaaft zich in het diepste geheim en achtervolgd door het Hindoeïsme - dat is het geloof van de Ariërs. Met name de Brahmanen, de Hindoeïstische priesterkaste, worden gehaat door de Tantrika’s. De onderworpenen mogen echter hun eigen gebruiken voortzetten en hun oude goden en godinnen krijgen een plaatsje binnen de godenwereld van het Hindoeïsme. Soms maken ze zelfs promotie, zoals Tantrische god Shiva, die doordringt tot de Goden top-drie. Er is ook een Tantra-variant in het Hindoeïsme, het Shivaïsme.


 

Wat zijn de vijf Makara´s?

Makara´s zijn Godinnen die een Element vertegenwoordigen. Een element heet tattwa. Een oude Tantra-tekst zegt:

`Weet, mijn Geliefde, dat het vuur (energie) de eerste tattwa is, de lucht de tweede, het water de derde, en de aarde de vierde. Door de kennis van de vijf tattwa's en de Kula-riten (= Tantra-rituelen) maakt de mens zich uit dit leven vrij.
Vuur / Wijn De eerste tattwa is de panacee die de schepselen de levensenergie geeft en hun droefheid uitwist.
Lucht / Vlees De tweede zal voortkomen uit een dorp, uit de lucht, uit het woud; hij moet voedzaam zijn en de intelligentie, de energie en de kracht verhogen.
Water / Vis De derde, o veelbelovende Dame, wordt geboren in het water, is mooi en heerlijk, en schenkt het vermogen tot voortbrengen.
Aarde / Graan De vierde, die weinig kostbaar is, wordt voortgebracht door de aarde, geeft de schepselen het leven en ligt aan de basis van het leven in de drie rijken.
Ether / Maïthuna (Tantrische seksuele vereniging) De laatste tattwa, o godin, verschaft grote vreugde; aan de oorsprong van alle schepselen, zonder begin of eind, is hij de wortel van het heelal. Aldus sprak de Veelbelovende Sadashiva.' (Mah., blz. 111.)

De vijf elementen van Tantra (aarde, water, lucht, vuur en ether) zijn ook bekend van de alchemie. Het uiteindelijke doel van de alchemie is de mens op een hoger niveau te brengen. Dit is ook het doel van Tantra. Tantra en de alchemie onderscheiden zich vooral door de gebruikte middelen. De vijf elementen hebben in het Westen nog gegolden tot aan de opkomst van de moderne scheikunde. Ruwweg gezegd is een element een geheel van wetten en krachten die gelden voor een deel van de materie.

Naar Van Lysebeth


 

De Vierde Makara

Symbool: vijzel staand in rijst. In toko's kan je prachtige ruwstenen vijzels kopen.

Aarde / Rijst lees Van Lysebeth blz. 321, 324.

Geschikte oefening: 'Contemplatie over het Leven' Van Lysebeth blz. 35/37.

Rijst eten.

Tijdens het eten van een hapje rijst keren we terug naar de vruchtbare moeder-aarde van de mens uit de prehistorie.
Ter ere van Moeder-Aarde werden vruchtbaarheidsriten gehouden waarbij de leden van de stam zich tegelijkertijd overgaven aan collectieve paringsrituelen. Door in een voorjaarsnacht bij volle maan op de braakliggende landbouwgrond ritueel seks met elkaar te hebben, smeekte men aan de aarde vruchtbaarheid af van de gewassen, dieren en mensen. Deze collectieve paringsrituelen vormen de eerste oorsprong van Tantra.

Tantra heeft deze collectieve paringsrituelen een beschaafde vorm gegeven waardoor zij uitgevoerd kunnen worden door een paar, of meerdere paren in dezelfde ruimte. Tantra doet dit door de vrouwelijke seksualiteit als uitgangspunt te nemen en de man te leren zich daaraan aan te passen. Daarmee ontdekt de man een ander aspect van zijn seksualiteit dan dat van de voortplanting, de snelle seks of zelfs de (groeps)verkrachting.

De collectieve paringen zijn door tienduizendjarige ervaring opgeslagen in de seksuele natuur van de mens. Daarom zoeken ook mensen nu naar Tantra, zonder daarvan ooit gehoord te hebben en vinden ze Tantra opnieuw uit. Daarom herkennen ook moderne Westerlingen de werkelijkheid van rituelen zoals wij die vanavond uitvoeren.

Eet nu rijst en bedenk: Het graan eten is zich verbinden met de voeding schenkende aarde, het in zich opnemen van de materiële wereld met welke ik in voortdurende uitwisseling verkeer.

Naar Van Lysebeth


De Derde Makara

Symbool: kruik (baarmoeder).

Vis / Water zie Van Lysebeth blz. 321, 322, 325.

Het element water is datgene dat de materie in vloeibare staat houdt; het water, de gewoonste vloeistof op onze planeet, is er het prototype van. Zonneklaar, maar wat is het belang daarvan? Dat belang is buitengewoon, want de vloeistoffen zijn de collectoren van de kosmische ritmen die op hun beurt al onze bioritmen leiden. Het duidelijkste van deze ritmen is dat van de getijden, die dag en nacht de oceanen dooreenroeren in antwoord op de aantrekking van de maan maar ook op die van de zon: wanneer beide elkaar versterken, ontstaat springvloed. Uiteindelijk heeft ieder van de talloze melkwegstelsels invloed op al de vloeistoffen in het heelal, niet alleen op die van onze planeet. Maar deze kosmische ritmen omvatten niet slechts de oceanen: er bestaan mini-getijden in een glas water, in een waterdruppel! En daar mijn lichaam voor vijfentachtig procent uit water bestaat, zijn al mijn bioritmen eraan onderworpen.

Naar Van Lysebeth

Geschikte oefening: 'Contemplatie over de Zee' Van Lysebeth blz. 30/1.

Vis eten.

Door de vis (Matsya) te eten die 'geboren zijnde in het water, mooi en lekker is, en over het vermogen beschikt leven voort te brengen' - bij de vroege Christenen was de vis symbool voor zowel de penis als Jezus - , verenigt de tantrist zich symbolisch met het element water, bron van alle leven, zonder welk de Aarde een dood hemellichaam zou zijn, en met alle schepselen die leven in de zeeën, meren en rivieren.

Naar Van Lysebeth

Boven: Harappische kleitabletten met afbeeldingen van vissen.

Beneden: Kleifiguurtje van een os; Harappa-cultuur

Bron: www.harappa.com

Indonesisch Makreel-recept voor twee personen

Fruit in een pan met een bodempje olie wat geraspte knoflook, een theelepel sambal oelek, een mespunt laospoeder.
Fruit dan een gesnipperde ui in het mengsel.
Voeg daarna een blikje makreel (in eigen vocht of in olie) toe, samen met een stengel sereh, een citroenblaadje en een scheut ketjap manis.
Enkele uren zeer zachtjes laten pruttelen.
Afmaken met wat santen.
Naar smaak serveren met seroendeng.

Met dank aan wijlen Tante Jo, en al haar voorgangsters, die dit zeer geheime recept aan elkaar hebben ontfutseld.


De Tweede Makara

Lucht / vlees van dier met longen zie Van Lysebeth blz. 321, 322, 325.

Het element lucht is de materie in de gasvormige toestand. Voor tantra vervoeren de gassen de ijle kosmische energieën. Reeds duizenden jaren weten de tantrische yogi's dat lucht niet een inert gas is, maar dat ze een ongrijpbare energie opvangt en vervoert, het prana, dat al naar seizoen en plaats varieert. Zij weten dat onze vitaliteit ervan afhangt en dat ’zijn aard die van de bliksem is’. Welnu, tot voor kort hield de wetenschap (in het bijzonder de biologie) zich vooral bezig met de moleculaire samenstelling van de lucht: stikstof, zuurstof, zeldzame gassen, en verwaarloosde zij de ionisatie ervan. Tegenwoordig weet men dat het zuurstofatoom van lucht geioniseerd kan worden, dat wil zeggen een minuscuul 'pakketje' overtollige, dus beschikbare energie bezit. Al naar de afmeting van aldus geioniseerde zuurstofatomen heeft lucht heel verschillende vitale eigenschappen; en daar de yogi's dat weten, hebben zij specifieke technieken uitgevonden, die het mogelijk maken het prana te vangen, te verzamelen en te beheersen, en onze vitaliteit te verhogen.

Naar Van Lysebeth

Rundvlees eten.

Recept voor Belantjang (Timor) voor twee personen

Snijdt 250 gr. licht doorregen rundvlees (bijvoorbeeld sucadelappen) in dobbelsteentjes en betrooi het met peper, zout en rietsuiker. Laat dit een uurtje staan op een koele plek.
Braad de dobbelsteentjes in olie en voeg als het vlees bruin geworden is toe: een gesnipperde ui, geraspte knoflook en sambal oelek.
Voeg daarna ketjap manis en zo nodig wat water toe en stoof het vlees tot het zeer gaar is in ongeveer drie uur.

Passende oefening 'Tantrische Mantra Aoem' Van Lysebeth blz. 177/178.

Symbool: Aoem (betekent: seksuele vereniging).


 

De Eerste Makara

Vuur / Wijn zie Van Lysebeth blz. 320, 322, 326.

'Ritueel van de bokaal' (wijn drinken) Van Lysebeth blz. 327.

Symbool: bokaal of schedel.

Het element `vuur' (Tejas) is de materie in 'stralende' staat. Bijvoorbeeld het stralen van de zon en de sterren, maar ook van het gewone vuur. Zonder het element vuur zou onze planeet met ijs bedekt zijn. De zon zou haar warmte niet tot bij ons kunnen stralen via de onmetelijke ruimte. Wij zouden geen weet hebben van haar bestaan of van dat van de sterren. In feite zou het probleem zich niet voordoen, want zonder de zonne-straling, die alle leven op aarde bezielt, zouden wij er niet zijn!

De wijn (Madya) symboliseert het element vuur; een oude Tantra-tekst zegt hierover:

Terwijl zijn shakti aan zijn linker zijde zit, zal de aanbidder haar een grote bokaal aanbieden, van goud, van zilver, van kristal of van een kokosnotedop. Aan haar rechter zijde zal hij de schaal vlees zetten. Daarna zal men de wijn in de bokalen uitdelen en het vlees in de schalen doen. Ieder zal eten en drinken, eerst de beste schaal vlees. Daarna heffen de tantra-beoefenaren allen met blijdschap in het hart hun bokaal wijn. Vervolgens reciteren zij de hoofdmantra, al mediterend over koendalini, zetel van het bewustzijn en van de spiraalvormig lopende energie van de tong naar de basis van het lichaam; ten slotte, terwijl zij elkaar wederzijds er toestemming voor geven, brengen zij de bokaal aan de lippen.

De bokaal symboliseert de yoni (vagina) terwijl men zich een schedeldak voor de geest haalt. Bij de plechtigheid moet het beeld van de dood goed aanwezig zijn. Door te denken aan de dood, halen we het belang naar voren van eten en voortplanting, die leven schenken. Lang geleden was het een echte hersenpan waaruit de wijn werd gedronken.

De wijn doet denken aan bloed, het levenssymbool. Voor dit gebruik was de schedel van een brahmaan, een hindoe-priester een zeer gezocht artikel. Later, toen deze schedels zeldzaam waren geworden, verving men hen door de dop van een kokosnoot. Als je dit weet, ga je een nog van kracht zijnd Indisch gebruik met andere ogen bezien: voordat de oudste zoon van een hindoe van hoge kaste, vooral een brahmaan, de brandstapel van zijn vader aansteekt, verbrijzelt hij de schedel van het lijk. Officieel opdat de ziel het lichaam zal kunnen verlaten; officieus om ieder ongepast 'hergebruik' te voorkomen! In Tibet werden dergelijke schedelbokalen van binnen bekleed met een bewerkte laag zilver met rituele voorstellingen.

Ritueel van de bokalen

Tegelijk neemt iedere shiva (man) de bokaal met twee handen vast en biedt hij deze zijn shakti (vrouw) aan ter hoogte van haar lippen, terwijl hij zijn blik in de hare boort. Zij neemt hem ook met beide handen aan, proeft er langzaam de eerste slok van, en geeft de bokaal terug opdat hij er op zijn beurt ook van zal drinken. De bokaal zal een veerpont zijn tussen de shiva's en de shakti's, die elkaar onafgebroken in de ogen blijven zien, hetgeen een diepe uitwisselingsstroom teweegbrengt. De wijn moet het verlangen aanwakkeren en het vuur van de koendalini stimuleren, aan de 'soort'-pool, onder aan de wervelkolom, overeenkomend met de tong. Veel mensen hebben de koendalini een of meermalen spontaan ervaren. Het lijkt letterlijk een opgerolde slang in je onderbuik, vlak voor het orgasme. Tijdens het orgasme rolt de slang zich uit en verlaat het lichaam.

Dit is een zeer sterk moment van het ritueel want iedereen weet dat het hoogtepunt van de Puja nabij is.

Naar Van Lysebeth


 

De Vijfde Makara

Symbool: bloemen, zie ook Bloemenmeditatie.

Ether is het alchemisch element dat het langst stand heeft gehouden tegen de aanval van de wetenschap. De ether was in feite een veronderstelling: de leegte van het heelal werd gezien als een uiterst ijle substantie. Voor Tantra is Akasha, het element ether, hetgeen dat je dynamische ruimte zou noemen, het punt van permanente opkomst van de schepping, de vage grens waar wat-is opkomt uit wat-niet-is. Je kan Akasha ook zien als de alomtegenwoordigheid van het heelal.

Ether wordt gesymboliseerd door de maïthuna, de rituele seksuele vereniging, want dat is de meest scheppende daad die er is, de uiteindelijke kosmische scheppingsdaad.

Een oude Tantra-tekst zegt over de rituele vereniging, de Maïthuna: `De laatste tattwa, o godin, verschaft grote vreugde; bij de oorsprong van alle schepselen, zonder begin of eind, is zij de wortel van het heelal.' Laten wij deze zin nog eens lezen en erover mediteren: kort en bondig bevat ze het wezen van deze Puja, dit ceremoniële feest.

Het hele ritueel leidt ons tot de maïthuna om deze ervaring zo diep, maar vooral zo spiritueel mogelijk te maken. Ik citeer Colaabavala:

`Bij tantra moet men, nadat de seksuele energie gewekt is, deze aan het werk zetten. Om zuivere energie te worden moet ze haar gewone zetel, de geslachtsorganen, verlaten. Zo loopt de fysieke intimiteit, ontstaan door het seksuele contact, uit op een psychische versmelting: niets wordt daarentegen gedaan om het orgasme door genitale wrijving tot stand te brengen, maar alles is erop gericht een machtige spirituele uitwisselingsstroom te scheppen. (...) Het orgasme wordt niet afgewezen, maar het moet zich voordoen op cerebraal niveau (geestelijk niveau) en niet op het genitale, zoals bij de wereldse vereniging. (...) De schikking van de tantrische paren is niet in alle rituelen identiek. Zo vormen de shakti's (vrouwen), op de rug liggend en met gespreide armen en benen, ieder een vijfpuntige ster, de symbolische vlammende ster. Het hoofd, de vijfde straal van het diagram, is meestal gericht naar het midden van de kring, ofschoon het omgekeerde ook wel gedaan wordt.'

Het is ook belangrijk om te weten dat de paren die tijdens de Chakra Puja seks met elkaar zullen hebben door loting worden gevormd. Er wordt zelfs een hele huwelijksplechtigheid gehouden om deze verbintenis-voor-één nacht goed te keuren. Waarom loting? Het gaat erom de god te zien in de partner waarmee je seks hebt; wie die partner in alledaagse zin is, doet er dus niet toe. De Chakra Puja is dus geen banale orgie.


De vijfde Makara kan je pas vieren zoals deze volgens de Oosterse rite eigenlijk gevierd moet worden, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Meer over deze vereisten en de manier waarop je kan leren eraan te voldoen, lees je in De Oosterse weg naar Tantra.


Afsluiting

Je kan de rite afsluiten met de volgende tekst. Misschien vind je het fijn daarbij elkaars handen vast te houden.

Afscheid

We gaan weer terug naar de lineaire tijd. Agenda en klok bepalen weer ons leven. Zelfs vakantie en vrijen worden gepland. We worden weer andere mensen dan we vanavond eventjes waren.

Luister wat Sahajayoginicinta - Tantrika Juweeltje - dacht hoe je als Tantra-beoefenaar in dit alledaagse leven kan staan:

XIII

Terug door de poorten van de zintuigen

Ervaar je het ongebreidelde genot

Deze aardse wereld krijgt de smaak van volheid die alleen bestaat in spiritueel genot.

XIV

Deze staat van heelheid,

Geworteld in vreugde

Opperste vervulling,

Drijft je ertoe anderen plezier en genot te brengen.

XV

Hoe kan je de kinderlijke mensheid wakker schudden

Nu het Karma zijn schaduw over haar heeft geworpen

En hun innerlijke licht verduistert?

XVI

Alle bewegingen van het lichaam

Spontaan voortgekomen uit verlicht bewustzijn

In wezen puur

Worden tot een heilige gebaren

Alles wat gezegd wordt is heilige taal...

Alles wat je doet is gracieus, heldhaftig, fantastisch

Bewogen, furieus en vreedzaam

En passie, woede, trots, wrok, en afgunst

Dit alles, zonder uitzondering

Zijn de volmaakte vormen

Van pure zelfverlichtende wijsheid

(zie de volledige Tantra van Sahajayoginicina)


Terug naar Home Page
25/4/10